Potřebujete poradit?
Nezávazná poptávka

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MOKUSO s.r.o.

Jsou nedílnou součástí Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů se stávají nedílnou součástí a obsahem Námi a Vámi uzavřené Smlouvy (Smluvních stran). Jde o Podmínky k poskytování Služeb a dodání Zboží obchodní společností MOKUSO s.r.o., IČO: 03847799, se sídlem Jugoslávských partyzánů 737/36, Bubeneč, 160 00, Česká republika, zapsaná a vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 237 343, tel. +420 774 444 558, email: info@mokuso.cz, dat. schránka ID: tec224h (dále také jen jako „My“ nebo „prodávající“ nebo „zhotovitel“). Podmínky v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto objednatelů a/nebo kupujících, a Nás, jakožto zhotovitelů a/nebo prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě smluvního vztahů mezi Námi a Vámi („Smlouva“), uzavřených prostřednictvím Vaší Objednávky zavazující k platbě. Objednávky zavazující k platbě jsou standardně prováděny podpisem listinné verze Objednávky zavazující k platbě oběma Smluvní stranami. Objednávky zavazující k platbě však mohou být prováděny také prostřednictvím Našich webových stránkách www.mokuso.cz a příslušných podstránkách nebo prostřednictvím emailové komunikace (dále také jen „web“) Smluvních stran. Zaslané objednávky, včetně včlenění obchodních Podmínek je zpravidla následně provedeno písemným potvrzením v listinné podobě nebo zaškrtnutí příslušného políčka na webu.

Podmínky se odsouhlasením stávají nedílnou součástí naší společné Smlouvy, na základě které Vám budeme poskytovat Vámi poptávané Zboží a/nebo Služby. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, Smlouvu s Vámi uzavíráme okamžikem, kdy přijmeme Vaši objednávku Zboží a/nebo Služeb.

Přednostně komunikujeme dálkovými technickými prostředky. Pro naši společnou dohodu platí, že používáme prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Smluvních stran. Díky tomu se nemusíme osobně setkat, a můžeme závazně právně odsouhlasit společná právní jednání s patřičnými právními důsledky. Společně sjednaná práva a povinnosti uvedená v rámci Objednávky zavazující k platbě při objednávání Naší Služby a / nebo Zboží se použijí přednostně před těmito Podmínkami.

 1. DEFINICE A ZÁKLADNÍ POJMY
 2. Smluvní strany se shodují na tom, že níže uvedené výrazy a pojmy užité v této Smlouvě mají následující význam:

  1. „Vy“ jste zákazníkem našich Služeb nebo Zboží, případně návštěvník webu (kupující nebo objednatel podle příslušných právních předpisů);
  2. „Smluvní strany“ podle těchto Podmínek označují Nás a Vás společně.
  3. „Služby“ jsou veškeré služby, které Vám na základě Objednávky zavazující k platbě můžeme My poskytnout nebo obstarat;
  4. Zboží jsou veškeré nabízené věci, které Vám My nabízíme k nákupu (ať už prostřednictvím webu nebo osobně);
  5. „Objednávkou zavazující k platbě“ se rozumí Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží a/nebo poskytnutí Služby s Námi, zpravidla podle/v souladu s Listem Zaměření, případně jako obsahová součást Listu Zaměření;
  6. „Prostor“ je místo plnění, kde mají být Naše Služby pro Vás poskytnuty;
  7. „Zaměření“ je činnost předběžné analýzy Prostoru a konkretizace plnění poptávaných Služeb, v rámci které provádíme hodnocení rozsahu, obsahu, způsobu provedení, materiálu, postupů a dalších úkonů i činností, které provádíme za účelem poskytnutí Naší Služby podle Smlouvy pro Vás;
  8. „List Zaměření“ písemný výstup Zaměření, který je nedílnou součástí Objednávky zavazující k platbě a následně
   i Smlouvy a který dále obsahuje specifikaci prováděných Služeb a/nebo dodaného Zboží;
  9. „Cena“ je odměna s DPH, kterou se zavazujete uhradit za Zboží a/nebo Služby;
  10. „Cena za dopravu“ je částka s DPH, kterou se zavazujete uhradit za doručení Zboží a/nebo Služby;
  11. „Celková cena“ je součet Ceny a Ceny za dopravu;
  12. „DPH“ je daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty;
  13. „Faktura“ je daňový doklad podle právních předpisů na Celkovou cenu;
  14. „Podnikatel“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely Podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li zákazník v Objednávce zavazující k platbě své identifikační číslo, DIČ nebo jiné podnikatelský identifikátor, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s Námi považován za Podnikatele a neplatí pro něj pravidla uvedená v Podmínkách pro Spotřebitele;
  15. „Spotřebitelem“ se rozumí člověk, který jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Námi nebo s Námi jinak jedná.
 3. SDĚLENÍ SPOTŘEBITELI PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
  1. Tato část Podmínek se týká výlučně Spotřebitele.
  2. Náklady spojené s komunikací mezi Námi a Vámi se neliší od základní sazby účtované poskytovatelem těchto služeb (v případě internetového připojení dle Vašich podmínek s poskytovatelem připojení, v případě poštovní zásilky podle ceníků poskytovatele poštovních služeb). My si neúčtujeme žádné další poplatky.
  3. Část úhrady za poskytnuté Zboží (Produkty nebo Služby) bude poskytnuta před převzetím plnění z Vaší strany. Za tímto účelem se jedná o požadavek z Vaší strany na poskytnutí specifických Služeb nebo Produktů, jsou-li z Naší strany poskytována.
  4. Ceny Zboží jsou uváděny s DPH (základ daně + DPH), včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dopravu, dodání Zboží nebo poskytnutí Služby se liší podle zvolené metody a způsobu úhrady Objednávky zavazující k platbě.
  5. Máte právo na odstoupení od Smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy nebo jde-li o:
   1. kupní smlouvu, ode dne převzetí Zboží;
   2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží; nebo
   3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží;
  6. Právo na odstoupení od Smlouvy uplatnit nelze uplatnit v případě, že jde:
   1. o poskytování Služeb, které jsme poskytli s předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
   2. o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu;
   3. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
   4. o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  7. Oznámení o odstoupení od Smlouvy Nám musíte zaslat na adresu Našeho sídla či provozovny, pomocí SMS,
   na emailovou adresu, nebo prostřednictvím datové schránky. Bez toho, aby se k Nám Vaše odstoupení dostalo, není závazné. K odstoupení můžete využít formulář pro odstoupení od Smlouvy, který je dostupný v příloze těchto Podmínek.  
  8. Jako Spotřebitel máte povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování Služeb a jejichž plnění již bylo poskytnuto;
 4. OBECNÉ INFORMACE
  1. Smluvní strany přijetím Objednávky zavazující k platbě výslovně potvrzují, že se před uzavřením Smlouvy seznámily
   s těmito Podmínkami, který se tímto stávají nedílnou součástí Smlouvy. Před uzavřením této Smlouvy se obě Smluvní strany mohly plně seznámit s vyhotovením Podmínek v listinným podobě, které se tímto přikládají v úplném znění jako trvalá příloha Objednávky zavazující k platbě ve znění účinném ke dni vyhotovení. 
  2. Veškeré Námi poskytované Služby a/nebo dodané Zboží se řídí těmito Podmínkami. V případě rozšíření původního zadání nebo rozšíření Smlouvy podle Vašich požadavků budou tyto Podmínky závazným právním nástrojem naší společné smluvní spolupráce i v budoucnu.
  3. Služby a Zboží poskytujeme osobně, prostřednictvím Našich zaměstnanců nebo jiných spolupracujících subjektů. Při dodržení standardů Naší kvality a na Naši odpovědnost jsem oprávněni pro Vás provádět dodání Zboží nebo poskytnutí Služby prostřednictvím Námi zvolených třetích osob. S tímto Našim jednáním jste výslovně srozuměni a vyslovujete svůj souhlas.
  4. Při nákupu Zboží nebo Služby je Vaší povinností poskytnout Nám všechny úplné, správně a pravdivé informace. Vycházíme z toho, že údaje v Objednávce zavazující k platbě jsou vždy správné, pravdivé a úplné. Rovněž vycházíme
   a v dobré víře s poléháme na to, že Nám poskytujete vždy správné, pravdivé a úplné informace a podklady.
  5. Na našem webu nebo při vyhledávání výsledků poskytujeme přístup k hodnocení dodaného Zboží a/nebo poskytnutých Služeb, které historicky provedli naši zákazníci po zakoupení. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními uhrazenými Objednávkami zavazujícími k platbě s přiřazením
   ke konkrétnímu zákazníkovi (tento je identifikován prostřednictvím poskytnutých osobních údajů a emailu). Díky tomu v interním systému u každého hodnocení přiřadit Objednávky zavazující k platbě ke konkrétnímu subjektu, a tak jsme schopni prokázat, že recenze pochází od skutečného zákazníka.  
 5.  UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce prostřednictvím Objednávky zavazující k platbě. Smlouva je uzavírána přijetím Objednávky zavazující k plnění z naší strany. Objednávka zavazující k platbě může být provedena v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Objednávka zavazující k platbě je vaším návrhem na uzavření Smlouvy
   s Námi. Návrh smlouvy můžeme, ale nemusíme přijmout. V případě přijetí návrhu na uzavření Smlouvy Vám potvrzení Objednávky zavazující k platbě zašleme emailem, potvrdíme SMS nebo společ ně potvrdíme telefonicky.
  2. Objednávka zavazující k platbě může být z Vaší strany přijata i prostřednictvím úhrady zálohy a z Naší strany může být konkludentně přijata i zahájením sjednaných Služeb nebo dodáním objednaného Zboží.
  3. Odesláním Objednávky zavazující k platbě souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme a budeme je společně využívat ve vztazích mezi Námi a Vámi (Smluvními stranami). Zároveň tím výslovně prohlašujete, že Vámi uvedený elektronický prostředek patří skutečně Vám a jen Vy s Námi budete pomocí zvoleného prostředku komunikovat. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy.
  4. Při uzavření Smlouvy Vám vzniká Váš závazek k zaplacení Celkové ceny podle pravidel definovaných v Objednávce zavazující k platbě. Před započetím poskytování Zboží nebo Služeb jsme oprávněni požadovat přiměřenou zálohu. Před provedení úhrady nejsme povinni poskytovat Služby, dokud nebude z Vaší strany úhrada provedena.
  5. Objednávka zavazující k platbě musí obsahovat následující údaje:
   1. Informace o nakupovaném Zboží nebo poskytované Službě;
   2. Informace o Ceně;
   3. Informace k poskytování Služby (nemovitost, rozsah prací, způsob provedení, sjednaná odměna) nebo využívání Zboží (např. návody k použití);
   4. Identifikační a kontaktní údaje slouží k tomu, abychom mohli splnit Smlouvu, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
   5. Zaměření (bez ohledu na jeho provedení před nebo po podpisu Objednávky zavazující k platbě) – Zaměřovací list.
  6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebude možné Objednávku zavazující k platbě z Naší strany potvrdit. Pokud Objednávku nepotvrdíme ani do 4 týdnů od jejího přijetí, k poskytnutí Zboží nebo Služby v ní uvedené z Naší strany nedojde. Za prodlení nebo jakékoliv zdržení nejsme jakkoli odpovědni.
  7. Před poskytnutím Služeb z naší strany provedeme Zaměření, které následně zavedeme do Listu Zaměření. Zaměření je předběžná analýza, která může by dále upravována a měněna podle požadavků a potřeby Smluvních stran. Objednávka zavazující k platbě obsahuje shrnutí poskytovaných Služeb podle Zaměření nebo jiné následné dohody Smluvních stran.
 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cena je vždy uvedena v návrhu Objednávky zavazující k platbě (Smlouvě). V rámci návrhu Objednávky zavazující k platbě je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
  2. Celková cena je uvedena včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Faktura bude fyzicky přiložena po skončení prací (dodání Zboží nebo poskytnutí Služby).
  3. Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s pravidly v oblasti zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
   ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), budete veškeré úhrady provádět na Naše číslo bankovního účtu, které je příslušným správcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup v registru plátců (podle § 98 zákona o DPH) a které je uvedeno v záhlaví Smlouvy. Případnou změnu údajů v registraci plátce k dani z přidané hodnoty v průběhu platnosti Smlouvy jsme povinni tuto skutečnost neprodleně ohlásit.
  4. Celková cena je kalkulována s výhradou s tím, že rozpočet je nezaručený / nezávazný pro případ neúplnosti podkladů/výchozího stavu, stavebnětechnického stavu a dalších zjištěných skutečností, pro případ neznámé překážky nebo omezení nebo ukáží-li se Vámi poskytnuté informace jako nesprávné či neúplné. Právo na Vaše odstoupení
   od Smlouvy je pro tyto případy vyloučeno.
  5. Část platby Celkové ceny po Vás můžeme požadovat podle Smlouvy ještě před předáním Produktů nebo poskytnutím Služby. Zavazující je vždy údaj obsažený v Objednávce zavazující k platbě, standartně se jedná o 50 % z Celkové ceny. Podmínky úhrady jsou stanoveny v Objednávce zavazující k platbě. Není-li splněna Vaše povinnost úhrady této části, nejsme povinni provádět Služby ani dodat Produkty. Úhradu Celkové ceny můžete provést způsobem uvedeným ve Smlouvě (Objednávce zavazující k platbě).
  6. Postup dle tohoto článku se považuje za řádné splnění závazků uhradit sjednanou odměnu dle Smlouvy.
  7. Ocitnete-li se v prodlení s úhradou jakékoliv smluvní odměny, Ceny nebo části Ceny, jste dále povinni uhradit Nám smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky denně za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení písemné výzvy k její úhradě na Vaši adresu nebo doručením prostřednictvím datové schránky. Smluvní pokuta nemá vliv na povinnost nahradit škodu nebo uhradit zákonem stanovené úroky z prodlení.
 7. VAŠE PRÁVA A POVINNOSTI
  1. (Spolupráce) V průběhu plnění Objednávky zavazující k platbě, poskytování Služeb a plnění podle Smlouvy se zavazujete s námi průběžně spolupracovat a poskytovat úplné, pravdivé a aktuální informace pro jejich provedení. Dále se zavazujete poskytnout nám na vyžádané informace, nezbytné údaje, dokumenty, data k provedení Služeb a dodání Zboží podle Smlouvy, a to bez zbytečných časových prodlev.
  2. (Informace) Je vaší povinností bezodkladně nás informovat o všech změnách a jiných okolnostech, které se dotýkají plnění závazků vyplývajících z námi uzavřené Smlouvy. Podstatné změny musíte oznámit písemně osobě uvedené v Objednávce zavazující k platbě.
  3. (Nové skutečnosti) V případě potřeby jste povinni nás seznámit s přáním, požadavky a zadáním realizace jednotlivých plnění podle Smlouvy. Dále jste povinni poskytovat Nám i jinou nezbytnou součinnost pro řádné a včasné provedení Služeb a dodání Zboží podle Smlouvy. Součinností se rovněž rozumí odpovědi na emailové zprávy a jiná elektronická sdělení (zejména pak ve zvolené aplikaci).
  4. (Vstup do prostor a zajištění podmínek pro práci) Zavazujete se zajistit našim pracovníkům a spolupracovníkům vstup do svých prostor v rozsahu potřebném k provedení plnění podle Smlouvy. Zavazujete se zajistit našim pracovníkům a spolupracovníkům vhodné a bezpečné podmínky pro výkon Služeb a dodání Zboží, zajistit přístup
   do Prostor, připravit Prostory pro poskytování Služeb a dodání Zboží, odstranit překážky poskytování Služeb a zdržet se všeho, čím by mohlo být bráněno nebo zasahováno do Našeho poskytování Služeb nebo dodání Zboží.
  5. (Poskytnutí věcí, materiálu, pomůcek, předmětů nebo osob, rad a pokynů) Nesete vlastní plnou odpovědnost
   za poskytnuté věci, materiály, existující podklady, stavební a technické parametry, pomůcky, předměty nebo osoby, které k provedení Smlouvy zvolíte nebo předáte. Nesete vlastní plnou odpovědnost za poskytnutí nevhodných pokynů, příkazů nebo požadavků z Vaší strany. Nejsme nijak odpovědni, vyskytne-li se v důsledku těchto okolností vada. Zjistíme-li nevhodnost jmenovaných věcí a činností nebo jeho vliv na poskytování Služeb a Zboží z Naší strany, upozorníme Vás. Vaše odpovědnost tímto není jakkoli dotčena. Trváte-li na zjevně nevhodném pokynu nebo způsobu provedení, jsme oprávněni požadovat písemné potvrzení a do doby jeho dodání jsme oprávněni pozdržet poskytování Našich Služeb.
  6. (Pozdržení prací při nesoučinnosti) Při neposkytnutí součinnosti a činnosti podle čl. 6.1. až 6.5 Podmínek jsme oprávněni vyčkat a pozastavit provádění jednotlivých plnění podle Smlouvy nebo můžeme plnění provést podle Našeho vlastního úsudku v souladu se sdělenými parametry podle Objednávky zavazující k platbě. Po dobu vašeho prodlení nejsme My v prodlení doba určená k dokončení jednotlivých plnění podle Smlouvy se tím přiměřeně prodlouží.
  7. (Změny nebo úpravy) Jste oprávněni vznášet podněty a připomínky na změny nebo úpravy. Připomínky na změny nebo úpravy musí být vždy dostatečným způsobem určité, nezaměnitelné a dostatečným způsobem specifikovány, čeho se týkají. Změny nebo úpravy jsou pro Nás závazné ode dne souhlasu s jejich implementací.
  8. (Rozšíření Objednávky zavazující k platbě) Jste dále oprávnění rozšířit původní Objednávku zavazující k platbě
   o další plnění, přičemž v takovém případě bude Cena přiměřeně navýšena. Rozšíření původní Objednávky je pro nás závazné pouze za předpokladu, že s tím budeme souhlasit, případně plnění skutečně poskytneme.
  9. (Prohlášení o neexistenci úpadku) Před uzavření Smlouvy s námi prohlašujete, že nejste v úpadku, ani ve stavu hrozícího úpadku, jste dostatečně solventní a výhledově dostatečně finančně zajištění. Nejsou Vám známy okolnosti, pro které by mohlo být insolvenční řízení vůči Vám oprávněně zahájeno.
 8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena nebo podle pravidel příslušných právních předpisů.
  2. (Odstoupení Zboží) V případě, že jste Spotřebitel, tedy osoba jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1811 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi Zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem první dodávky.
  3. (Odstoupení Služby) Jste-li Spotřebitel a dodáváme Vám Služby, máte právo na odstoupení od Smlouvy do 14-ti dnů od uzavření Smlouvy. Služby poskytujeme jen s Vašim výslovným souhlasem. Od Námi poskytnutých Služby v rozsahu provedených plnění na základě Smlouvy nelze odstoupit. Můžete však oprávněně odstoupit od dosud neposkytnutých plnění, provedete-li odstoupení od Smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů od podpisu Smlouvy. Obdobně (stejně tak) nemůžete
   od Smlouvy odstoupit v případě provedení neodkladné opravy nebo údržby dle vámi žádaných plnění podle Smlouvy.
  4. Jste -li Spotřebitel, můžete od Smlouvy odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který naleznete v těchto Podmínkách.
  5. Jste-li Spotřebitel a jsme-li My v prodlení s odevzdáním Zboží, můžete od Smlouvy odstoupit po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, kterou Nám k odevzdání poskytnete.
  6. V případě oprávněného odstoupení od Smlouvy jste povinni Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením Zboží k Nám. Jste-li Spotřebitel, máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu v případě dálkové přepravy Zboží, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením Produktů k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.
  7. V případě oprávněného odstoupení od Smlouvy Vám bude vrácena odpovídající část Vámi uhrazené Ceny (po odečtení odměny za poskytnuté Služby a jiných oprávněných nákladů) do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený při odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než obdržíme Zboží a vyčíslíme poskytnuté Služby, od kterých oprávněně odstupujete nebo Nám prokážete, že došlo k zaslání nebo vrácení Zboží zpět k Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
  8. V případě odstoupení od Smlouvy Nám odpovídáte za snížení hodnoty, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím nad rámec toho, co je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností, tj. způsobem, jakým byste se s nimi seznamovali v kamenné prodejně.
  9. Ani jako Spotřebitel nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
  10. Pro využití práva na odstoupení od Smlouvy můžete využít formulář pro odstoupení od Smlouvy, který naleznete jako přílohu těchto Podmínek.
  11. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží).
   Od Smlouvy můžeme také odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce zavazující k platbě záměrně nesprávné informace nebo jste-li v úpadku. Dále jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit, pokud Nám neposkytujete nezbytnou součinnost ke splnění Našich povinností dle Smlouvy. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako Podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
 9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Zboží a/nebo Služby jsou bez vad v případě, že:
   1. odpovídají ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě
    a jiným ujednaným vlastnostem;
   2. jsou vhodné k obvyklému účelu, pro který Zboží a/nebo Služby obvykle požadujete;
   3. (Zboží) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci, pokud jsou dle právních předpisů nutné;
   4. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
   5. (Zboží) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat, pokud jsou podle právních předpisů nutné; a
   6. odpovídají jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením Smlouvy.
  2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b nebo Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  3. V případě, že bude mít Zboží vadu a/nebo Služba nebude poskytnuta řádně, můžete uplatnit práva z vadného plnění (reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit.
  4. Je-li plnění vadné, máte následující práva:
   1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části; nebo
   2. na odstranění vady opravou,

    ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady (hodnotu), kterou by Zboží nebo Služba měly bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

  5. Dále máte právo na:
   1. přiměřenou slevu z Ceny; nebo
   2. odstoupení od Smlouvy,

    Za předpokladu, že:

    1. odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
    2. se vada projeví opakovaně,
    3. je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
    4. je z Našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.
  6. Právo z vadného plnění nenáleží v případě, je-li vada Zboží a/nebo Služby nevýznamná. V případě, že jste si vadu na Zboží a/nebo Službě způsobili sami, práva z vadného plnění Vám rovněž nenáleží.
  7. Vadou není opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
  8. Při uplatnění reklamace máte právo na vystavení písemného potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
   1. datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
   2. co je obsahem reklamace;
   3. jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
   4. Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
  9. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace Vám poskytneme informaci o vyřízení na Vámi uvedené kontaktní údaje. O případném odstranění vady nebo dodání nového zboží budete informováni. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
  10. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.
  11. V případě, že jste Podnikatel, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí.
  12. V případě, že jste Spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Produktu ve lhůtě 24 měsíců od převzetí.
 10. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI
  1. Nejsme ve vztahu ke Spotřebiteli vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  2. Vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@mokuso.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu Spotřebitele.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Námi a Vámi v případě, že jste Spotřebitel a jednáme elektronickými prostředky.
  4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 11.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Bez ohledu na název dokumentů je rozhodující jejich skutečný stav a obsah. Odpovídá-li obsah schválených dokumentů pojmům definovaným v těchto Podmínkách, použijí se na ně smluvní ustanovení definované těmito Podmínkami a je jim Smluvními stranami přiznán odpovídající význam. 
  2. Smlouva a veškeré právní vztahy na jejím základě vzniklé se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy výslovně neupravené v této Smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem a souvisejícími příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
  3. Veškeré případné spory vyplývající z této Smlouvy, včetně sporů ze vztahů se Smlouvou související, jakož i otázky platnosti či neplatnosti, které se nepodaří odstranit jednáním v dobré víře mezi Smluvními stranami, budou rozhodovány českými soudy podle českého hmotného i procesního práva.
  4. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky, a budou ho rozhodovat české soudy. Pokud jste však Spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
  5. Smluvní strany v případě vztahů mezi Podnikateli vylučují užití ustanovení § 1793 o neúměrném krácení a ustanovení § 1796 o lichvě na právní vztahy spjaté nebo vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou. Smluvní strany dále vylučují užití ustanovení o adhezních smlouvách dle § 1798 a násl. občanského zákoníku. 
  6. Ukáže-li se v budoucnu, že některé ustanovení této Smlouvy je ustanovením neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, nebo stane-li se takovým v budoucnu, nebude mít tato neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost vliv na ostatní ustanovení této Smlouvy. Namísto takového neplatného nebo neúčinného ustanovení budou ostatní ustanovení této Smlouvy vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu
   a účelu Smlouvy i uvedeného ustanovení podle původního záměru Smluvních stran.
  7. Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky v listinné podobě podepsanými oběma Smluvními stranami. Smluvní strany vylučují jakoukoliv možnosti změny tohoto ustanovení v jiné než písemné podobě, vyjma rozšíření poskytování Služeb nebo dodání Zboží podle těchto Podmínek.
  8. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami.
  9. Zásilka nebo jiná sdělení (výzvy a jiná písemná sdělení) v listinné podobě se považují za doručené uplynutím šesti (6) dnů ode dne jejich odeslání na adresu Smluvní strany uvedenou ve Smlouvě (Objednávce zavazující k platbě). Zásilka nebo jiné sdělení v elektronické podobě se považují za doručené nejpozději následující pracovní den ode dne jejich odeslání. V případě změny doručovací adresy nebo jiného prostředku komunikace je Smluvní strana povinna tuto změnu oznámit druhé Smluvní straně písemně a neprodleně, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost reálně nastala (např. skutečná změna sídla), jinak se zásilka považuje za doručenou odesláním na adresu Smluvní strany uvedenou ve Smlouvě.
  10. Berete na vědomí, že ve vztahu k osobním údajům fyzických osob (ke všem přijatým osobním údajům ve smyslu nařízení GDPR, které o takových osobách eviduje) vystupujeme jako správce osobních údajů v souladu s Nařízením Evropské parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
   a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (známé též jako GDPR) ze dne 27.4.2016 i doprovodné legislativy. Smluvní strany současně potvrzují, že jsou v této souvislosti obeznámeni o právech a povinnostech vyplývajících z předpisů na ochranu osobních údajů. Zavazujeme se, že budeme s přijatými osobními údaji nakládat, pouze v nezbytném rozsahu, v přijatém formátu, způsobem a k účelu, k němuž byly osobní údaje svěřeny.
  11. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sjednána individuálně, na základě specifických požadavků obou Smluvních stran a po předchozí vzájemné komunikaci o jejím znění. Smluvní strany prohlašují, že byly prokazatelně seznámeny s obsahem Smlouvy i významem jednotlivých ustanovení Smlouvy a povědomí o nich tímto stvrzují svým podpisem Smlouvy.
  12. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1.1.2023. Jejich znění bude pravidelně aktualizováno.

 

 

 

Příloha č. 1 – FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Adresát: MOKUSO s.r.o., IČO: 03847799, se sídlem Jugoslávských partyzánů 737/36, Bubeneč, 160 00, Česká republika, tel. +420 774 444 558, email: info@mokuso.cz 
Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží a/nebo Služby, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 Datum a podpis:

 

 

Příloha č. 2 – FORMULÁŘ PRO REKLAMACI
Adresát: MOKUSO s.r.o., IČO: 03847799, se sídlem Jugoslávských partyzánů 737/36, Bubeneč, 160 00, Česká republika, tel. +420 774 444 558, email: info@mokuso.cz 
Uplatnění následující reklamace (specifikace vady):

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Služba a/nebo Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží a/nebo Služby:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Datum:
Podpis:

crossmenu