Potřebujete poradit?
Nezávazná poptávka

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráníme a zpracováváme veškeré osobní údaje jako důvěrné. S osobními údaji nakládáme pouze v souladu s platnou právní úpravou pro příslušný účel. V tomto dokumentu Vám chceme poskytnout základní informace o zpracovávání osobních údajů a vašich právech, která jsou s nimi spojena.

Kdo vaše údaje zpracovává?

Vaše údaje zpracovává a nakládá s nimi obchodní společnost MOKUSO s.r.o., IČO: 03847799, DIČ: CZ03847799, se sídlem Jugoslávských partyzánů 737/36, Bubeneč, 160 00 Praha 6, se sídlem provozovny (kde nás najdete) Vršní 1898, Kobylisy, 182 00 Praha 8, zapsaná a vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 237 343 (dále také jen „Správce“).
Pro účely nakládání a zpracování Vašich osobních údajů je Správce považován za správce osobních údajů. Správce můžete kontaktovat prostřednictvím emailové adresy: info@mokuso.cz nebo na tel. čísle +420 774 444 558. Provozujeme webové stránky www.mokuso.cz a příslušné podstránky a dále poskytujeme plnění v souvislosti s naší obchodní činností pro Vás.
Správce je právnickou osobou. Jednotlivé fyzické osoby nakládající s osobními údaji za Správce jsou vázáni zákonem uznanou, popřípadě smluvní povinností mlčenlivosti. S přijatými osobními údaji nakládáme pouze v případech a pro ty účely, které nám stanoví zákon nebo smluvní ujednání nebo k naplnění oprávněného zájmu Správce. Naši zaměstnanci i jiné personální složky jsou proškoleni v oblasti nakládaní s přijatými osobními údaji. Razíme zásadu, že naši zaměstnanci vědí a pracují jen s těmi osobními údaji, které skutečně potřebují pro svoji práci.

Co je osobní údaj a kdo je subjektem osobních údajů?

Osobním údajem je myšlena každá informace, na jejímž základě je fyzická osoba osobně nebo ve spojení s jiným údajem identifikovatelná. Subjektem údajů je osoba, jejíž osobní údaje jsou předmětem zpracování, jde tedy převážně (zejména) o:
a) Klient Správce nebo potenciálního klient Správce nebo zájemce o služby či produktů Správce (tedy např. i návštěvník webu);
b) Osoba, jejíž údaje jsou Správci sděleny nebo zpřístupněny v souvislosti s poskytováním služeb nebo produktů Správcem pro Klienty (například údaje o osobách s vlastnickými právy, držiteli a vlastníky bankovních účtů, jednající osoby a jejich zástupci, jednotlivé úřední osoby) nebo které se jinak dozví v rámci provozování své podnikatelské činnosti;
c) Zaměstnanci, smluvní obchodní partneři (např. i jejich zaměstnanci, zástupci nebo osoby oprávněné jednat);
d) Fyzické osoby jednající v postavení úřední osoby (např. za správní úřad, soud nebo jiné orgány státní správy) nebo jiném takovém postavení.

Jaké osobní údaje zpracováváme (rozsah)?

a)           Jméno, příjmení, pohlaví, rodinný stav a titul, údaje o soužití osob nebo jejich vztazích;
b)           Bydliště, místo trvalého nebo přechodného pobytu, doručovací adresu a jiné lokační údaje;
c)           Datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu nebo pasu, povolení k pobytu;
d)           Identifikátory  - např. IČO, DIČ a jiné jednoznačné identifikátory…;
e)           Kopie dokladů osob;
f)            Síťové identifikátory a označení - např. IP, označení, profily, email,...;
g)           Kontaktní údaje - např. telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo datové schránky, zmocněnce pro doručování, zástupce, profily na sociálních sítích...;
h)           Bankovní spojení;
i)            Údaje o vlastnictví majetku nebo vztahu k majetku;
j)            Údaje o pasivech nebo vztahu k pasivům;
k)           Údaje o smluvním plnění a předmětu plnění;
l)            Údaje o zdravotním a sociálním pojištění;
m)          Údaje o správních a soudních rozhodnutí, včetně vedených exekucí a insolvencí;
n)           Daňové a účetní údaje;
o)           Údaje ke zpracování mzdy a odměňování;
p)           Evidenční údaje a listy podle právních předpisů;
q)           Údaje ke zpracování mezd a oceňování;
r)            Zvláštní a citlivé údaje z trestních spisů nebo údaje o zdravotním stavu získané při poskytování služeb;
s)           Jiné než uvedené informace týkající se Vaší osoby;

Uvedený výčet je jen příkladný. Informace je osobní údajem, pokud osamoceně nebo ve spojení s jinou informací identifikuje konkrétní fyzickou osobu nebo je konkrétní osoba na jejím základě identifikovatelná.
Ne každý subjekt osobních údajů poskytuje všechny tyto informace. Množství osobní údajů se liší v závislosti
na tom, jaký máte ke Správci právní vztah (např. kupující předá jiné své údaje, než zaměstnanec Správce).

Jak osobní údaje získáme?

Osobní údaje získává Správce nejčastěji v písemné formě (listinné, elektronické podobě) nebo v ústní formě osobně či telefonicky. Z porad či sdělení uskutečněných ústně (osobně nebo telefonicky) může Správce pořizovat a uchovat záznamy v písemné podobě nebo jiné potvrzení komunikace.
Osobní údaje Správce přijímá a získává prostřednictví komunikace s Vámi nebo smluvními partnery, při přípravě smluv či právních dokumentů, v souvislosti s realizací smluv a smluvních plnění, při plnění zákonem stanovených povinností, při jednání s orgány státní správy, orgány činnými v trestním řízení, soudy, z internetu, ze sociálních sítí, veřejných registrů a tak dále. Osobní údaje o Vás Správce dále dostává v rámci prostředků dálkové komunikace s Vámi či třetími osobami, ať už prostřednictvím (e-mail, telefon, SMS, sociální sítě, …) nebo videokonferenčního hovoru. Nad rámec lze Vaše osobní údaje získat z veřejně dostupných údajů z veřejných rejstříků, veřejných registrů, katalogů, z vašich veřejných profilů nebo údajů z webových stránek, včetně dat
o prohlížení a pohybech v rámci údajů, které poskytuje Váš zvolený prohlížeč a vyhledávací nástroj na webu (např. Google, Seznam,…). 

Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme?

Získané Osobní údaje zpracovává Správce pro účely poskytování našich služeb pro Vás, ke kontaktu s Vámi
a k rozvoji obchodních vztahů nebo vztahů vyplývajících z uzavřených smluv či zákona. Ze získaných osobních údajů při Vaší návštěvě webu dále dostáváme zpětnou vazbu na naše produkty a služby v rámci získaných preferencí z údajů o prohlížení (podmínky jsou vymezeny dle zásady zpracování cookies), sběr těchto osobní údajů lze omezit/vyloučit dle souhlasu se zpracováním cookies. Rovněž uchováváme Vaši zpětnou vazbu ve vztahu k zakoupenému zboží nebo poskytnutým službám. Osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:
a) Pro plnění zákonem stanovených povinností (příklad níže)

 • Daňové a účetní povinnosti;
 • V oblasti plnění povinností na úseku sociálního a zdravotního pojištění (např. evidenční listy);
 • Archivování a spisová služba;
 • Uchování údajů k prodanému zboží podle zvláštních právních předpisů (např. nakládání s toxickými přípravky a látkami);
 • Poskytování součinnosti orgánům veřejné moci;
 • Identifikace skutečných majitelů a dodržování pravidel a postupů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti;
 • A jiné…

b) Plnění smluv, sjednávání smluv, ochrana smluvních plnění (příklad níže)

 • Plnění práv a povinností ze smluv se zákazníky nebo obchodními partnery;
 • Jednání o poskytování služeb;
 • Plnění požadavků klientů;
 • Smlouvy a právní povinností s obchodními partnery;
 • Smlouvy a právní povinnosti se zaměstnanci;
 • Zastupování před správními a jinými orgány, faktický výkon schválení a realizace projektu;
 • Jednání s třetími osobami v režimu poskytované služby.

c) Ochrana oprávněných zájmů Správce

 • Identifikace osob;
 • Ochrana práv a chráněných zájmů Správce;
 • Vymáhání pohledávek a splnění povinností;
 • Pohyby uživatelů na webových stránkách pro účely zlepšení a vylepšení námi poskytovaných služeb;
 • Statistiky a měření výkonosti.

d) Na základě uděleného souhlasu (např. cookies)
Pro zlepšení a usnadnění pohybu uživatelů, sběru statistik a jejich vyhodnocení, sbírá Správce údaje o prohlížení a pohybu uživatelů na svých webových stránkách. Tyto osobní údaje nejsou dále předávány třetím osobám a slouží pouze pro vlastní potřebu (statistiky a hodnocení návštěvnosti, úpravy webu, usnadnění orientace na webu
a rozšíření webu) Správce. Vaše osobní údaje pro účely marketingu nebo propagace třetích osob vědomě nesdílíme, ani nepředáváme získaná data týkající se marketingových a propagačních informací dalším osobám.
Vaše osobní údaje předáváme a sdílíme jen v nutných případech (účetní, daňový poradce, právník, schválený dodavatel) nebo v případech, kdy nám poskytnete souhlas, vždy při dodržení podmínek a účelu zpracování
a s osobami vázanými zákonem uznanou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Naši zaměstnanci jsou proškoleni pro nakládání s osobními údaji a vyjma nutného účelu vědomě neprovádí žádná další zpracování poskytnutých osobních údajů.

Jak dlouho jsou přijaté osobní údaje Správce evidovány?

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po nezbytně nutnou dobu. Povinně evidované údaje zpracováváme
a vedeme po dobu zákonem stanovenou právními předpisy (nejdéle 10 let v oblasti některých daní a povinností plynoucích z AML předpisů). K zajištění ostatních práv a povinností ze smluvních vztahů a k plnění zákonem stanovených povinností dle obecně závazných právních předpisů (minimálně 5 let od okamžiku jejich získání).
V případě našich oprávněných zájmů uchováváme osobní údaje po dobu nezbytnou k jejich uplatnění, maximálně však po dobu 3 let od jejich získání, pokud v konkrétním případě nevznikne důvodná potřeba uchovávat tyto údaje déle.

Jaká máte jako subjekt osobních údajů práva?

1.           Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo vědět, (i) zda Správce Vaše osobní údaje zpracovává, (ii) jaké osobní údaje zpracovává, (iii) za jakým účelem jsou zpracovávány a (iv) zda byly nebo budou zpřístupněny a jakým osobám.
2.           Právo na opravu nepřesností nebo neúplností
Za předpokladu, že Správce zpracovává Vaše údaje neúplné nebo nepřesné, máte právo požadovat jejich opravu, zpřesnění nebo doplnění.
3.           Právo na výmaz osobních údajů
Pokud nás požádáte o výmaz Vašich osobních údajů a zároveň tyto osobní údaje již (i) nejsou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány pro stanovené účely, (ii) zpracování je z naší strany protiprávní, (iii) převažují-li Vaše důvody pro výmaz nad jejich uchováním, (iv) odpadla některá z existujících právních povinností pro jejich zpracovávání, provede Správce automaticky výmaz Vašich osobních údajů.
4.           Právo na omezení zpracovávání osobních údajů
Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo žádat o omezení rozsahu nebo účelu zpracování Vašich osobních údajů. Po dobu omezení se aktivním způsobem nezpracovávají přijaté osobní údaje v rozsahu omezení.
5.           Právo na přenositelnost údajů
Máte právo vyzvat Správce, aby převedl, poskytl nebo jinak předal Vaše osobní údaje třetím osobám (jinému správci osobních údajů) v rozsahu stanoveném právními předpisy. Správce není povinen převést údaje, kterými by zasáhl do práv jiných osob.
6.           Právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů
Můžete vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů Správcem, zpracovává-li Správce osobní údaje pouze z důvodu jeho oprávněného zájmu. V takovém případě dojde k posouzení, zda Vaše práva a svobody převáží nad oprávněnými zájmy Správce či nikoliv. Je-li Vaše námitka důvodná
a oprávněná, Správce zanechá dalšího zpracovávání Vašich osobních údajů.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

Máte-li pochybnosti nebo domníváte-li se, že dochází k porušování Vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete se kdykoliv obrátit s dotazem či stížností na nás nebo v případech vážného pochybení na naší straně na Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad).
Kontakt na Úřad je následující:

Úřad pro ochranu osobních údajů
sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: +420 234 665 111
web: www.uoou.cz

Další údaje

Správce neprovádí automatizované zpracovávání nebo profilování zákazníků.
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území Evropské unie.
Tyto zásady jsou platné a účinné od 25.5.2018 a budou pravidelně aktualizovány.

crossmenu